banner

โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโนบายและยุทธศาสตร์

*ประกาศราคากลาง

*TOR