banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 คัน

* ประกาศราคากลาง