banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๙ กระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา