banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ คู่มือการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ เลขที่ ส.6/2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา