banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่าง ๆ

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา