banner

ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) จ้างบำรุงรักษาศูนย์กลางสั่งการด้านพลังงานประจำกระทรวงพลังงาน (ENERGY COMMAND AND CONTROL CENTER)

*ราคากลาง

*TOR