banner

ประกาศราคากลางและ TOR โครงการเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

*ราคากลาง

*TOR