banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา