banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา