banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงาน ติดตาม และสนับสนุนผู้ตรวจราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา