banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2021/12/AA1_29122021_085441-1.pdf