banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2021/12/A8_29122021_093911.pdf