banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาhttps://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวศุฑาทิพย์.pdf