banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ (War Room)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา