banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา