banner

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบํารุงรักษาระบบ Access Control จํานวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา