banner

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (กำหนดให้ผู้ประกอบการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2564 -3 พฤศจิกายน 2564)

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง