banner

ร่างเอกสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารข้อมูลข่าวสารพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง