banner

08 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบทรงกระบอก (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

Download (PDF, 324KB)