banner

09 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบทรงกระบอก (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

Download (PDF, 241KB)