banner

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก ระหว่าง ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

Download (PDF, 2.13MB)