banner

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี 2562

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย 
1. การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตรายครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
2. การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
3. การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 วระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/aipa2019/