ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก ระหว่าง ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 308

0 comments

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 269

0 comments

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.พน. ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือราชการ)

บันทึกเห็นชอบมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ บันทึกแจ้งเวียนมาต […]

0 comments

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 263

0 comments

รายงาน การวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 288

0 comments

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง การใช้รถราชการ (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 302

0 comments

มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 293

0 comments

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 320

0 comments

มาตรการแนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 290

0 comments

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2562

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 242

0 comments

สถิติเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2561

สถิติเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี […]

0 comments

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 จำนวนผ […]

0 comments

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ สป.พน. ปีงบประมาณ 2561

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 834

0 comments

ประกาศ สป.พน. เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 1,001

0 comments

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของ สป.พน. 2560

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 695

0 comments

คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/2/2562 749

0 comments

สื่อสารเรียนรู้กฏหมาย ป.ป.ช.

มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส […]

0 comments

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอใน […]

0 comments

ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ประวัติความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต […]

0 comments

สปอตเผยแพร่แอพพลิเคชัน “กฎหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”

กฏหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลแ […]

0 comments

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุค […]

0 comments

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จำ […]

0 comments

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื […]

0 comments

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพลังง […]

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่ […]

0 comments
แสดงทั้งหมด

กระทรวงพลังงาน
555 78/2 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2140-6231
Email: acoc@energy.go.th

 

Contact
First
Last
Type
Subject
Message
ยันยืนฉันไม่ใช่โปรแกรม
Sending