ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Clip Viral)

Credit: www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/ […]

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Music Video)

    Credit : www.nacc.go.th/categorydetail/20 […]

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 เรื […]

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2562

ความเสี่ยงทุจริต: การจัดอบรมสัมมนา (ศปท.) ความเสี่ยงทุจ […]

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจ […]

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม 142

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

จำนวนผู้เข้าชม 132

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนผู้เข้าชม 129

รายงานการวิเคราะห์การจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม 121

คู่มือสำหรับประชาชน : คำแนะนำในการร้องเรียนเรื่องทุจริต

จำนวนผู้เข้าชม 140

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก ระหว่าง ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

จำนวนผู้เข้าชม 1,191

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 796

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.พน. ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือราชการ)

บันทึกเห็นชอบมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ บันทึกแจ้งเวียนมาต […]

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม 832

รายงาน การวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 956

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง การใช้รถราชการ (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 1,001

มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 912

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 918

มาตรการแนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 859

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม 710

สถิติเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2561

สถิติเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี […]

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 จำนวนผ […]

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ สป.พน. ปีงบประมาณ 2561

จำนวนผู้เข้าชม 1,623

ประกาศ สป.พน. เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนผู้เข้าชม 1,889

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของ สป.พน. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 1,302

คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561

จำนวนผู้เข้าชม 1,370

สื่อสารเรียนรู้กฏหมาย ป.ป.ช.

มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส […]

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอใน […]

ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ประวัติความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต […]

สปอตเผยแพร่แอพพลิเคชัน “กฎหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”

กฏหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลแ […]

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุค […]

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จำ […]

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื […]

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพลังง […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่ […]

แสดงทั้งหมด

กระทรวงพลังงาน
555 78/2 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2140-6231
Email: acoc@energy.go.th

 

Contact
First
Last
Type
Subject
Message
ยันยืนฉันไม่ใช่โปรแกรม
Sending