ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด (เพิ่มเติม…)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพลังงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราขการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกัน…

(เพิ่มเติม…)