มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.พน. ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือราชการ)

บันทึกเห็นชอบมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ

Download (PDF, 3.26MB)

บันทึกแจ้งเวียนมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ

Download (PDF, 1.38MB)

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด (เพิ่มเติม…)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพลังงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราขการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกัน…

(เพิ่มเติม…)