นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา รายละเอียดเนื้อหาและขั้นตอนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference (เพิ่มเติม…)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

กระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http:/nlrc.mol go.th) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน ตลอดจนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา สามารถเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลและนำผลงานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผ่านเว็บไซต์: http://nlrc.mol.go.th

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2564 และร่วมรับฟังเสวนา Online กับวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “สผ. ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน : ONEP Moving forwand to a new sustainable way of life” ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดทาง (เพิ่มเติม…)

โอกาสสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ETDA ได้เริ่มจัดสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้ Theme “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย” แล้ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดทิศทางผ่านการตอบแบบสำรวจ ร่วมตอบได้ที่ www.etda.or.th/iub ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้  (เพิ่มเติม…)

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 64 มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามที่ กระทรวงพลังงาน นำเสนอ วงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบสาม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในรอบบิลเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2 โดยใช้ค่าไฟฐานเดือนเมษายน 2564 เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ รายละเอียดดังนี้

(เพิ่มเติม…)

ข้อแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ดีงามต่างกันอย่างไร

มาดูกัน ! ข้อแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ดีงามต่างกันอย่างไร
เทคโนโลยีทางด้านพลังงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ใหม่ๆ รวมทั้ง ‘ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า’ ที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นยานพาหนะแห่งอนาคต วันนี้กระทรวงพลังงาน ได้นำข้อมูลบางส่วนระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า กับ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญเหล่า Startup และผู้ที่สนใจด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO

วันนี้ กระทรวงพลังงานมีกิจกรรมดีๆ จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มาแนะนำนะครับ
ขอเชิญเหล่า Startup และผู้ที่สนใจด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO เพื่อเสนอไอเดียส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด “ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal” ชิงรางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (เงินรางวัลรวม 300,000 บาท*) พร้อมทริปศึกษาดูงานด้านพลังงานสุด Exclusive จำนวน 3 วัน 2 คืน

(เพิ่มเติม…)

เปิดข้อดี ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ (EV) หนึ่งทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่

เปิดข้อดี ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ (EV) หนึ่งทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่
โลกของพลังงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากการใช้น้ำมันก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เรามาทำความรู้จักกับ ‘ยานยนต์ยนต์ไฟฟ้า’ กัน เพื่อจะได้เข้าใจถูกว่ารถ EV นั้นเจ๋งแค่ไหน

(เพิ่มเติม…)

ตรวจสอบให้ดี ! ปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ตรวจสอบให้ดี ! ปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
จากที่มีข่าวเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งานหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งเราอาจไม่ทันสังเกตเห็น
วันนี้ กระทรวงพลังงาน ขอแนะนำให้ตรวจสอบปลั๊กพ่วง ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และต้องหมั่นดูแลรักษาให้ปลอดภัย มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

(เพิ่มเติม…)

มาแชร์กัน 5 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

มาแชร์กัน 5 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
ใคร ๆ ก็รู้ว่าเทรนด์รักษ์โลกปีนี้มาแรง เราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานไปด้วยกัน วันนี้กระทรวงพลังงาน มี 5 วิธี ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

(เพิ่มเติม…)

กระทรวงพลังงาน ขอร่วมส่งกำลังใจให้หมอ และบุคลากรทางการแพทย์

‘กระทรวงพลังงาน’ ขอร่วมส่งกำลังใจให้หมอ และบุคลากรทางการแพทย์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบชุดขาว ต้องทำงานกันอย่างหนัก

(เพิ่มเติม…)

เตือน !!! มีการแอบอ้างชื่อ “กระทรวงพลังงาน” อาศัยสถานการณ์ช่วงโควิด

เตือน !!! มีการแอบอ้างชื่อ “กระทรวงพลังงาน” อาศัยสถานการณ์ช่วงโควิด
หลอกให้ร่วมลงทุนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

(เพิ่มเติม…)

3 ข้อห่วงใย จากใจ ‘กระทรวงพลังงาน’

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน กระทรวงพลังงาน มีความห่วงใย
และตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน จึงมี 3 ข้อ ความห่วงใย เพื่อเป็นการแนะนำให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กันในช่วงวันหยุดในเทศกาลนี้

(เพิ่มเติม…)

6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ

6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ
วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ หลาย ๆ คนมีวันหยุดยาว และวางแผนเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งก่อนจะออกเดินทางนั้น ต้องเช็กให้ชัวร์ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของยานพาหนะที่เราใช้เดินทาง วันนี้กระทรวงพลังงาน ขอเปิด 6 Checklist เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกันนะครับ

(เพิ่มเติม…)

รู้ไหม !! ‘ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟ’

รู้ไหม !! ‘ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟ’
ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด หนึ่งในปัจจัยสำคัญ เกิดจากเครื่องปรับอากาศที่ต้องทำงานหนักในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

(เพิ่มเติม…)

พลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล

“พลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล”
ในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ แม้จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แต่เมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง ชุมชนมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพ ในการนำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภคของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้ดีที่สุด
ชุมชนบ้านบ้านกิ่วลมและบ้านแม่กะไน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นตัวอย่างชุมชนที่ได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและคุณภาพของน้ำกิน น้ำใช้ที่ถูกสุขอนามัย ด้วยระบบสูบน้ำและระบบกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้ง 2 ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งเสริมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลชายขอบได้เข้าถึงพลังงานสะอาด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคนในชุมชน อีกทั้งช่วยให้คนในชุมชนมีความสุขและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทางเท้าจาก ‘โซลาร์เซลล์’ ผลิตพลังงานได้จากการเดินของคุณ

ทางเท้าจาก ‘โซลาร์เซลล์’ ผลิตพลังงานได้จากการเดินของคุณ
นวัตกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งจากประเทศฮังการี ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จากขยะพลาสติก แล้วนำมาสร้างเป็นทางเท้าและผลิตพลังงานให้กับอาคารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรอยเท้าของผู้คน โดยการใช้วิธีการกดแบบพิเศษ ยิ่งคุณเดินบนแผงโซลาร์เซลล์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น

(เพิ่มเติม…)

กรองน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Desalination Skylight) พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมทำให้น้ำทะเลดื่มได้ด้วย

กรองน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Desalination Skylight)
พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมทำให้น้ำทะเลดื่มได้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

สัญลักษณ์บนรีโมทแอร์ ดูให้เป็น ได้อากาศเย็น แถมประหยัดค่าไฟ

สัญลักษณ์บนรีโมทแอร์ ดูให้เป็น ได้อากาศเย็น แถมประหยัดค่าไฟ
หลายคนใช้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์เกือบทุกวัน แต่ทุกท่านรู้ไหมว่าสัญลักษณ์บนรีโมทแอร์มีความหมายว่าอะไร วันนี้ กระทรวงพลังงาน จะมาบอกความหมายของสัญลักษณ์บนรีโมทแอร์ และทริคเล็กๆ ในการเลือก ‘โหมดที่เหมาะสมกับตนเอง’ สำหรับการใช้งานแอร์ที่เย็นฉ่ำ และประหยัดค่าไฟ เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้อย่างถูกวิธี จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

(เพิ่มเติม…)

กบง.เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ภายใต้ทิศทางนโยบาย 5 ด้าน

กบง.เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ภายใต้ทิศทางนโยบาย 5 ด้าน
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก

(เพิ่มเติม…)

กบง. ตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2564)

กบง. ตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2564)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(เพิ่มเติม…)

ทำความรู้จักกับ ‘3 ชนิด ของโซลาร์เซลล์’

ทำความรู้จักกับ ‘3 ชนิด ของโซลาร์เซลล์’
“พลังงานหมุนเวียน” เป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและยั่งยืนกว่าในการผลิต “พลังงานแสงอาทิตย์” ก็เป็นหนึ่งในประเภทพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน และในอนาคตเราจะได้เห็นแผง “โซลาร์เซลล์” อยู่รอบตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในรูปแบบโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่กลางที่โล่งกว้าง บนผืนน้ำ ไปจนถึงบนหลังคาบ้าน และทราบไหมครับว่า แม้แผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่จะผลิตจากธาตุซิลิคอนเหมือนกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียด โดยที่นิยมใช้กันแบ่งออกได้ 3 ชนิด ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

6 เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศได้ด้วยตัวเอง

6 เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศได้ด้วยตัวเอง
สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการเปิดของการทำงาน กระทรวงพลังงาน ขอเสนอ 6 วิธี ที่จะเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้แถมยังช่วยสำนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในสำนักงานของคุณได้อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

เลือกม่านให้เหมาะกับบ้าน ประหยัดพลังงานไปในตัว

เลือกม่านให้เหมาะกับบ้าน ประหยัดพลังงานไปในตัว
การเลือกผ้าม่านที่ดีและเหมาะกับบ้านนั้น นอกจากช่วยให้บ้านของท่านดูสวยขึ้นแล้ว ยังสามารถลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย แต่จะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับบ้านของเรา และม่านแบบไหนจะช่วยประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งลดค่าไฟ ไปในตัวได้อีก วันนี้ กระทรวงพลังงาน ขอแนะนำการเลือกผ้าม่าน 4 ประเภท ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

จัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไม่ขวางทางลม เทคนิคการจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน

‘จัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไม่ขวางทางลม’ เทคนิคการจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน
เฟอร์นิเจอร์ ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้สะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซฟา โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางของ หรือตู้โชว์ต่างๆ แต่รู้ไหมว่า จัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะทำให้เราใช้งานไม่สะดวกแล้ว อาจจะทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น ค่าไฟเพิ่มมากขึ้นด้วย

(เพิ่มเติม…)

3 ต้นไม้มงคล เทคนิคจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน ด้วยการ ‘ปลูกต้นใหญ่รอบนอกบริเวณบ้าน’

3 ต้นไม้มงคล เทคนิคจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน ด้วยการ ‘ปลูกต้นใหญ่รอบนอกบริเวณบ้าน’
กระทรวงพลังงาน ขอแนะนำ 3 ต้นไม้มงคล สำหรับปลูกรอบนอกบริเวณบ้าน ที่ช่วยบดบังแสงแดดทำให้บ้านเย็นสบาย ดูแลรักษาง่าย และเสริมสิริมงคล ได้แก่
1. ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง หรือ แผ่บารมี เป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว อายุยืน และมีทรงพุ่มสวยงาม แตกกิ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นจะห่างกันประมาณ 50-100 เซนติเมตร โดยจะมีการผลัดใบ และออกดอกสีขาวคล้ายกระถินณรงค์ ส่วนเมล็ดจะคล้ายกับเมล็ดพุทรา ส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นหูกระจงเพื่อตกแต่งสวน เป็นต้นไม้ให้ร่มเงาในบ้าน เพราะมีลำต้นสูงใหญ่ อายุยืน และช่วยบังแดดได้ดี อีกทั้งยังเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นด้วย
2. ต้นปีบ
ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกระบอก มีกิ่งก้านที่ย้อยลง ออกดอกเป็นสีขาวหรือชมพู มีกลิ่นหอม โดยจะออกดอกเป็นช่อกระจุกซ้อนกันตามปลายกิ่ง และจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ซึ่งดอกปีบจะบานในช่วงเย็น นิยมปลูกให้ร่มเงาในสวนหรือลานจอดรถ เชื่อว่าปลูกแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เก็บเงินเก็บทองได้มาก
3. ต้นทองกวาว
ไม้ยืนต้นขนาดกลางแบบผลัดใบ กิ่งก้านแตกไม่เป็นระเบียบ ออกดอกเป็นช่อคล้ายกับต้นทองหลาง โดยดอกทองกวาวจะมีสีแดงส้มหรือสีแสด เมื่อบานออกจะมี 5 กลีบ โดยออกดอกเรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ และจะออกดอกมาในช่วงเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ และเมื่อออกดอกหมดใบใหม่ก็จะเริ่มร่วงโรยผลัดใบ เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะมีเงินเยอะ
การปลูกต้นใหญ่รอบนอกบริเวณบ้าน นอกจากจะให้ร่มเงาแล้ว และทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังทำให้บ้านเย็นลงได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย

ทานหรือใช้สินค้าออร์แกนิก ไอเดียใหม่ ใช้ชีวิต Energy style ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

‘ทานหรือใช้สินค้าออร์แกนิก’ ไอเดียใหม่
ใช้ชีวิต ‘Energy style’ ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3 เทคนิค “Energy style” ที่จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน ไปพร้อมๆกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ลดทานเนื้อ สนับสนุนพืชออร์แกนิก
มีการคาดการณ์ว่า การปศุสัตว์ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่โลกสูงถึง 14.5-18% และอาจจะมากไปถึง 51% โดยมาจากพลังงานที่ใช้ในการผลิตสร้างอาหารให้กับสัตว์จำนวนมาก ซึ่งหากเราลดการกินเนื้อลง และเปลี่ยนไปเป็น กินพืชแทน จะช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และนอกจากนั้น ควรเลือกกินผักออร์แกนิก เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย
ถุงผ้า ถุงที่ใช้ซ้ำได้ นำกลับมาใช้ใหม่
ขยะที่ทับถมกันเป็นจำนวนมากจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาอย่างมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้อากาศเสีย ดังนั้น การลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าหรือถุงที่ใช้ซ้ำได้ หรือยังมีคุณภาพดี กลับมาใช้ใหม่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
เลือกใช้ของที่ย่อยสลายได้ง่าย
เราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ทำจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือเลือกสินค้าที่ไม่ต้องใช้หีบห่อ ถุงหุ้มมากมาย เพื่อลดการผลิตพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรม
การปรับตัวในรูปแบบของ Energy style เป็นสิ่งง่าย ๆ ที่เราสามารถปรับตัวได้ ขอเพียงเราทุกคนช่วยกันรับผิดชอบสังคม ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน

E-Road ถนนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ‘เมืองเทลอาวีฟ’ ที่ชาร์จยานยนต์ได้สายแรกของโลก

จากแนวความคิดที่ว่า ถนนคือที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องจอดชาร์จ ทำให้ เทศบาลเมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนา E-Road ถนนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ที่สามารถชาร์จยานยนต์แบบไร้สายได้ขณะขับเคลื่อน และได้นำร่องทดสอบในเส้นทางจากสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ สู่สถานีคลัตซ์กิน ในรามัตอาวีฟ โดยใช้ความยาวทดสอบราว 600 เมตร

(เพิ่มเติม…)

เคล็ดลับเลือก ‘สีของหลอดไฟ’ สีแบบไหน ? เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

เคล็ดลับเลือก ‘สีของหลอดไฟ’ สีแบบไหน ? เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกันมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงาน พักผ่อน หรือแม้แต่กิจกรรมร่วมกับสมาชิกในบ้าน และทราบไหมครับว่า สีของหลอดไฟที่เราใช้กันภายในบ้านนั้น สามารถสร้างบรรยากาศให้กับกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของคุณได้เช่นกัน วันนี้ กระทรวงพลังงาน จะมาแนะนำการเลือกโทนสีของหลอดไฟ เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างที่ต้องการกันครับ

(เพิ่มเติม…)

Page 1 of 7
1 2 3 7