• ประเภทประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงาน วิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลด้านพลังงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*เชิญชวน* รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ตามแผน PDP 2015 โดยวิธีตกลง

*ราคากลาง              *TOR

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานของประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย โดยวิธีตกลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการรองรับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยวิธีตกลง

Page 33 of 34
1 31 32 33 34