เอกสารงบประมาณ

เอกสารงบประมาณเล่มแดง
ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานการวางแผนพลังงานชุมชน
ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานตาม แผนบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2565 เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนระดับชุมชน
ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานตามแผนบูรณาการระยะยาว
ประชุมเร่งรัด สป.พน. เม.ย. 61
ผลเบิกจ่าย พน. เม.ย 61