เอกสารงบประมาณ

 

แผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

– รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ตามแผนบูรณาการระยะยาว

 

– แผนบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2560 2561

 

ผลการการดำเนินงานการ แผนบูรณาการ 2560

 

ผลการดำเนินงานวางแผนพลังงานชุมชน

 

– รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ด้าการส่งเสริมพลังงานทดแทนระดับชุมชน

 

– ผลการดำเนินงานแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธ์ศาสตร์ 2560 -2564 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (สป.พน.)

 

– แผนการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 สป.พน. (ต.ค. 61)

 

– แผนการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 สป.พน. (เม.ย. 62)

 

– แผนการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 สป.พน. (ก.ย. 62)