สถานการณ์พลังงานภายในประเทศ

สถานการณ์พลังงานภายในประเทศ

  • สถานการณ์พลังงานปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
  • สถานการณ์พลังงานปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
  • สถานการณ์พลังงานปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
  • สถานการณ์พลังงานปี 2551 และแนวโน้มปี 2552
  • สถานการณ์พลังงานปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
  • สถานการณ์พลังงานปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

ภาพอนาคตพลังงานไทย 2557

ภาพอนาคตพลังงานไทย 2557

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงาน ประเด็นด้านการเมืองรวมทั้งปัญหาโลกร้อนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อสถานการณ์  การใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศในภาพรวม การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม…)

จริงหรือที่เค้าว่า เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย

จริงหรือที่เค้าว่า เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย

          จากสถานการณ์ข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน มีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากความเข้าใจผิด ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อความมันคงด้านพลังงานของประเทศ
เพื่อให้พบความจริงและคำตอบที่จะช่วยไขข้องใจและเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงได้มีการจัดทำหนังสือ “จริงหรือที่เค้าว่า….เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย” ขึ้น เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดที่นี่