ทิศทางพลังงาน

ทิศทางพลังงาน

พลังงานมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน เพราะการดำเนินธุรกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องอาศัยพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจไทยที่เจริญพัฒนาได้อย่างมั่นคง ด้วยอัตราการเจริญเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2504-2539 ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7

พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

การอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนชุมชน มีจุดประสงค์เพื่อที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วย พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อัน กว้างไกลด้านพลังงานทดแทนของพระองค์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างกว้าง ขวางสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิง อีกทั้งยังช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปรียบพระองค์ท่านได้ดั่ง ‘องค์พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย’ โดยเนื้อหาประกอบด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ได้ดำเนินตามแนวทาง พระราชดำริ อาทิ ไบโอดีเซล เอทานอล เชื้อเพลิง อัดแท่ง พลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนในการประหยัดการใช้พลังงานในชุมชน

ประวัติพลังงาน

ประวัติการพัฒนาพลังงานไทย
วิวัฒนาการพลังงานไทย คือ วิวัฒนาการพัฒนาชาติ
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453) นั้น วิทยาการสมัยใหม่ต่าง ๆ เข้ามาในประเทศไทย ทำให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ในช่วงนั้น ถือกันว่าเป็นสยามยุคพัฒนา สังคมไทยเปลี่ยนไปจากเดิม เริ่มมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข โรงพยาบาล รถราง รถไฟ รวมไปถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า น้ำมัน ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในที่สุด
กิจการด้านพลังงานของประเทศไทย ทั้งในด้านไฟฟ้าและน้ำมันนั้น มีการพัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งเป็นช่วงต่าง ๆ ได้ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)