• ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ (War Room)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ คู่มือการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ ความรู้ และการผลิตไฟฟ้า แบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย สำหรับใช้ในการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินการเพื่อการบริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก