• ประเภทประกาศ

โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโนบายและยุทธศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้าน การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจขุมซน หน่วยงานเจ้าซองโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านติดตามและประสานงานโครงการเชื่อมร้อยเครือข่าย องค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยังยืนนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ : การจ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและเป็นผู้ประสานงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ : การจ้างเหมาบริการทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และควบคุมห้องประชุม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน