• ประเภทประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างออกแบบโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2560

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 17 มีนาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างออกแบบโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกวดราคาซื้อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2560 วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 31 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือบันทึกข้อมูลพลังงาน ชุดภาพพลังงานประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างออกแบบโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างออกแบบโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

*ประกาศ             *ราคากลาง           *TOR

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานของประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17 พฤษภาคม 2559

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสื่อสารข้อมูลพลังงานผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17 พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาจ้างจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับมอบแก่หน่วยงานเคลื่อนที่ จำนวน 20 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับมอบแก่หน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 20 จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลางของงานประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 26 เมษายน 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารพลังงานผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารพลังงานผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

*ประกาศฯ  *เอกสารประกวดฯ  *TOR  *ราคากลาง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือบันทึกข้อมูลพลังงาน ชุดภาพประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างกิจกรรมนิทรรศการและเผยแพร่ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามไฟล์เอกสารแนบประกอบด้วย

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) *ประกาศฯ *เอกสารประกวดฯ *TOR *ราคากลาง