การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ พน. ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ   คลิกที่นี่

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ พน. ปีงบประมาณ 2564   คลิกที่นี่

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบติดตาม ปค. 5)  คลิกที่นี่

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 2)  คลิกที่นี่

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สิ้นสุด 30 ก.ย. 64)  (แบบ ปค. 4)  คลิกที่นี่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สิ้นสุด 30 ก.ย. 64)  (แบบ ปค. 5)  คลิกที่นี่

 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ครั้งที่2/65

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน คลิกที่นี่
 2. ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คลิกที่นี่
 3. link การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ คลิกที่นี่
 4. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่
 5. ร่างสรุปรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 คลิกที่นี่

ประชุมแนวทางการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

 1. ร่างรายงานการประชุม เรื่อง ประชุมแนวทางการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) คลิกที่นี่

ข้อมูลทรัพยากรด้านเชื้อเพลิงและพลังงานตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

 1. ข้อมูลโรงไฟฟ้า และเขื่อนผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  คลิกที่นี่
 2. ข้อมูลคลังแก๊ส คลิกที่นี่
 3. ข้อมูลคลังนํ้ามัน คลิกที่นี่
 4. ข้อมูลสถานีบริการนำ้มันเชื้อเพลิง คลิกที่นี่
 5. รายชื่อผู้แปรรูปไม้ที่ พพ. สนับสนุน คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti – Virus) จำนวน 1,000 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารสำหรับประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สป.พน.และ สร. ครั้งที่ 1/2565

1. (เอกสารแนบ 1) ระเบียบวาระการประชุมควบคุมภายใน สป.พน. และ สร. ครั้งที่ 1/2565  คลิกที่นี่

2. (เอกสารแนบ 2) แบบติดตาม ปค. 1 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564    คลิกที่นี่

3. (เอกสารแนบ 3)  แบบ ปค.4   คลิกที่นี่

4.(เอกสารแนบ 4) แบบ ปค. 5 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2564  คลิกที่นี่

5.(เอกสารแนบ 5)   แบบ ปค 5   คลิกที่นี่

6.(เอกสารแนบ 6)   รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level Agreement : SLA)

1.ตัวอย่างข้อตกลงการให้บริการ  คลิกที่นี่

2.แบบฟอร์มรายงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level Agreement : SLA)

2.1 แบบฟอร์ม 1  ข้อตกลงการให้บริการ  คลิกที่นี่

2.2 แบบฟอร์ม 2 สรุปรายการงานบริการ   คลิกที่นี่

 

การประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 3/2564

 1. สรุปรายงานการประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 3/2564 คลิกที่นี่

ประชุมแนวทางการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR)

 1. link การประชุม คลิกที่นี่
 2. เอกสารแนบ 1 คลิกที่นี่
 3. เอกสารแนบ 2 คลิกที่นี่
 4. เอกสารแนบ 3 คลิกที่นี่
 5. เอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่
 6. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับบริจาคโปรแกรมบริหารข้อมูลแผนงานติดตามผลแบบ near real time (Project tracking Management)

เอกสารประกอบการประชุทครั้งที่  2

1.วาระการประชุม ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

2. ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 1 ( 29 ตุลาคม 2564 )  คลิกที่นี่

 

เอกสารประกอบหารประชุมครั้งที่ 1

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับบริจาคโปรแกรมบริหารข้อมูลแผนงานและติดตามผลฯ  คลิกที่นี่

2. วาระการประชุม  คลิกที่นี่

3. เอกสารประกอบวาระ หนังสือ บ.Promt บริจาคระบบฯ   คลิกที่นี่

4. เอกสารเพิ่มเติม

4.1-เอกสารเพิ่มเติมใบเสนอราคา  คลิกที่นี่

4.2-เอกสารเพิ่มเติม Datalink software Certificate   คลิกที่นี่

ประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2564

 1. link เข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่
 2. เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2564 คลิกที่นี่
 3. สรุปการประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564 คลิกที่นี่
 4. ตัวอย่างการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คลิกที่นี่
 5. ขั้นตอนและแบบฟอร์มการกรอกประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คลิกที่นี่

โครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 1. เอกสารแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนงานฯ  คลิกที่นี่
 2. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอริญชย์วิทย์ เย็นฉ่ำ)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับห้องประชุม War Room พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

1.สรุปข้อสั่งการ รมว.พน.   คลิกที่นี่

2. แบบฟอร์มสำหรับจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประชุม  คลิกที่นี่

3.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2564  คลิกที่นี่

4.วาระการประชุม  คลิกที่นี่

5.Link สำหรับการประชุม  คลิกที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.เอกสารแนบ1   คู่มือการใช้งานระบบ data energy    คลิกที่นี่

2.เอกสารแนบ2  คู่มือการใช้งานเครื่องมือ Data Energy  คลิกที่นี่

3.เอกสารแนบ3  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ    คลิกที่นี่

4.เอกสารแนบ4  การใช้ประโยชน์และประมวลผลจาก Factsheet พลังงาน    คลิกที่นี่

5.เอกสารแนบ5  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ   คลิกที่นี่

6.เอกสารแนบ6  แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

6.1  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน   คลิกที่นี่

6.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลโครงการด้านพลังงานทดแทน    คลิกที่นี่

6.3  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้านพลังงานใน SMEs และ วิสาหกิจชุมชน  คลิกที่นี่

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2566-2570 (ภายใน)

เอกสารประกอบ

วาระการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ที่เห็นชอบจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง (2 ส.ค.2564)  คลิกที่นี่

1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  คลิกที่นี่

2. แผนงานโครงการสำคัญ

2.1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  คลิกที่นี่

2.2 การกำกับดูแล และการสร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ   คลิกที่นี่

2.3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน คลิกที่นี่

2.4 การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ  คลิกที่นี่

 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2566-2570

เอกสารประกอบ

วาระการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ที่เห็นชอบจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง (2 ส.ค.2564)  คลิกที่นี่

1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  คลิกที่นี่

2. แผนงานโครงการสำคัญ

2.1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  คลิกที่นี่

2.2 การกำกับดูแล และการสร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ   คลิกที่นี่

2.3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน คลิกที่นี่

2.4 การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ  คลิกที่นี่

3. โครงการสำคัญปี 66    

3.1 (ร่าง) การจัดทำข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่

3.2 แนวทางกรอกโครงการสำคัญ ข้อมูลจาก สศช.  คลิกที่นี่

 

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงฯ ครั้งที่ 2/2564

1.Powerpoint การประชุม  คลิกที่นี่

2.ระเบียบวาระการประชุมฯ   คลิกที่นี่

3.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้านบริหารจัดการพลังงาน  คลิกที่นี่

4.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้าน RE EE    คลิกที่นี่

5.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้าน EV ESS  คลิกที่นี่

 

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงพลังงาน

หนังสือเชิญประชุมฯ และแบบตอบรับเข้าร่วม ของ ปภ.  คลิกที่นี่

สปฉ.12 ส่วนงานพลังงาน  คลิกที่นี่

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  คลิกที่นี่

ขอความอนุเคราะห์การจัดการโครงการบูรณาการข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน “Sensor For All”

1.เอกสารการประชุม  คลิกที่นี่

2.พื้นที่ติดตั้งโครงการ+ฟอร์มกรอกข้อมูล 76 จังหวัด   คลิกที่นี่

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่..)

เอกสารแนบ / สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว(ล)20013 ลว. 2 มิ.ย.64  คลิกที่นี่

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ตามที่ได้จำแนกประเภท (หน้า 19)  คลิกที่นี่

Code of conduct

รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงสร้าง บทบาท อำนาจ และภารกิจ
ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564   คลิกที่นี่

Page 1 of 4
1 2 3 4