คู่มือการปฏิบัติงาน

1.เอกสารแนบ1   คู่มือการใช้งานระบบ data energy    คลิกที่นี่

2.เอกสารแนบ2  คู่มือการใช้งานเครื่องมือ Data Energy  คลิกที่นี่

3.เอกสารแนบ3  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ    คลิกที่นี่

4.เอกสารแนบ4  การใช้ประโยชน์และประมวลผลจาก Factsheet พลังงาน    คลิกที่นี่

5.เอกสารแนบ5  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ   คลิกที่นี่

6.เอกสารแนบ6  แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

6.1  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน   คลิกที่นี่

6.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลโครงการด้านพลังงานทดแทน    คลิกที่นี่

6.3  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้านพลังงานใน SMEs และ วิสาหกิจชุมชน  คลิกที่นี่

การรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ กระทวงพลังงาน พ.ศ.2566-2570

เอกสารประกอบการประชุม

1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม   คลิกที่นี่

2.ร่างเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ  คลิกที่นี่

3. แบบฟอร์มเสนอโครงการสำคัญ  คลิกที่นี่

4. ลิ้งค์เข้าร่วมการประชุม   คลิกที่นี่

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2566-2570 (ภายใน)

เอกสารประกอบ

วาระการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ที่เห็นชอบจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง (2 ส.ค.2564)  คลิกที่นี่

1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  คลิกที่นี่

2. แผนงานโครงการสำคัญ

2.1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  คลิกที่นี่

2.2 การกำกับดูแล และการสร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ   คลิกที่นี่

2.3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน คลิกที่นี่

2.4 การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ  คลิกที่นี่

 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2566-2570

เอกสารประกอบ

วาระการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ที่เห็นชอบจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง (2 ส.ค.2564)  คลิกที่นี่

1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  คลิกที่นี่

2. แผนงานโครงการสำคัญ

2.1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  คลิกที่นี่

2.2 การกำกับดูแล และการสร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ   คลิกที่นี่

2.3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน คลิกที่นี่

2.4 การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ  คลิกที่นี่

3. โครงการสำคัญปี 66    

3.1 (ร่าง) การจัดทำข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่

3.2 แนวทางกรอกโครงการสำคัญ ข้อมูลจาก สศช.  คลิกที่นี่

 

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงฯ ครั้งที่ 2/2564

1.Powerpoint การประชุม  คลิกที่นี่

2.ระเบียบวาระการประชุมฯ   คลิกที่นี่

3.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้านบริหารจัดการพลังงาน  คลิกที่นี่

4.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้าน RE EE    คลิกที่นี่

5.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้าน EV ESS  คลิกที่นี่

 

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงพลังงาน

หนังสือเชิญประชุมฯ และแบบตอบรับเข้าร่วม ของ ปภ.  คลิกที่นี่

สปฉ.12 ส่วนงานพลังงาน  คลิกที่นี่

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  คลิกที่นี่

ขอความอนุเคราะห์การจัดการโครงการบูรณาการข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน “Sensor For All”

1.เอกสารการประชุม  คลิกที่นี่

2.พื้นที่ติดตั้งโครงการ+ฟอร์มกรอกข้อมูล 76 จังหวัด   คลิกที่นี่

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่..)

เอกสารแนบ / สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว(ล)20013 ลว. 2 มิ.ย.64  คลิกที่นี่

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ตามที่ได้จำแนกประเภท (หน้า 19)  คลิกที่นี่

Code of conduct

รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงสร้าง บทบาท อำนาจ และภารกิจ
ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564   คลิกที่นี่

ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2564

ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน  และระบบประชุมทางไกล

ระเบียบวาระระบบติดตามผล Dashboard คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงสร้าง บทบาท อำนาจ และภารกิจ ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564   คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมฯ   คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเด็น ปฏิรูปพลังงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

1.เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปพลังงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2564    คลิกที่นี่

 

2. PPT ประกอบการประชุม   คลิกที่นี่

 

3.โครงการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนำร่องในพื้นที่มาบตาพุด  คลิกที่นี่

 

4.ปรับเล่มแผนปฏิรูปฯ ด้านบริการจัดการพลังงาน  คลิกที่นี่

การปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และแผนปฏิบัติการ (Action plan) (ไม่รวม Big Rock)

เล่มแผนปฏิรูป ไม่รวม Big rock 2564_ด้าน RE EE   คลิกที่นี่

เล่มแผนปฏิรูป ไม่รวม Big rock 2564_ด้านไฟฟ้า ปิโตรเลียม EV ESS   คลิกที่นี่

เล่มแผนปฏิรูป ไม่รวม Big rock 2564_ด้านบริหารจัดการพลังงาน  คลิกที่นี่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน   คลิกที่นี่

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 มีนาคม 2564

ร่างรายงานการประชุม คทง.พิเศษ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารประกอบ ได้แก่

1. ร่างรายงานการประชุม คทง.พิเศษ ครั้งที่ 1/2564  คลิกที่นี่

2. แบบเวียนรับรองรายงานการประชุม   คลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบเวียนรับรองรายงานการประชุมคืนฝ่ายเลขานุการฯ

ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการต่อไปครับ

คณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงาน 2564

การประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน

ระเบียบวาระการประชุม คลิกที่นี่
PPT ประกอบการประชุม คลิกที่นี่

การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ

เอกสารแนบ 1 หนังสือ นร 1112/ว6938 คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 1 PPT worshop คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 2 ปฏิทินสำคัญ คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม Big Rock คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 3 ร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 4 ActionPlanปฏิรูป คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 5 ทบทวนแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คลิกที่นี่

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานจะดำเนินการรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประสังคม ของกระทรวงพลังงาน ตามแนวทางของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานซึ่งได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ  ของกระทรวงพลังงาน ศึกษาและเสนอแนะในเชิงนโยบายหรือการกำกับดูแล เพื่อเสนอมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ และภาควิชาการ

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลนับแต่ศาลประทับรับฟ้อง เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักงาน เลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน ในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อและรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงาน ใน 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน
 2. ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน
 3. ภาควิชาการ
 4. กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด้านพลังงาน

อำนาจหน้าที่

 1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อการดำเนินการของคณะกรรมการแต่ละชุดของกระทรวงพลังงาน ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย

วาระและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน

 1. คณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน มีอายุไม่เกิน 3 ปี
 2. การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสามารถให้ดำเนินการเป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะกรรมการฯ โดยจะต้องจัดทำเป็นเอกสารส่งให้เลขานุการคณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไป

เอกสารที่ใช้ประกอบ

 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามที่ปรากฏในแบบประวัติบุคคลฯ
 4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และผลงานเชิงประจักษ์ในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 7015  หรือ 0 2140 6284

 

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลฯ    คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประชาสังคม
ของกระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย

2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์

3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

4.  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

5.  ไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลนับแต่ศาลประทับรับฟ้อง เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6.  ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักงาน เลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน ในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

7.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อและรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงาน ใน 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน

2. ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน

3. ภาควิชาการ

4. กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด้านพลังงาน

 

อำนาจหน้าที่

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อการดำเนินการของคณะกรรมการแต่ละชุดของกระทรวงพลังงาน ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย

วาระและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน

1.  คณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน มีอายุไม่เกิน 3 ปี
2. การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสามารถให้ดำเนินการเป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะกรรมการฯ โดยจะต้องจัดทำเป็นเอกสารส่งให้เลขานุการคณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไป

 

เอกสารที่ใช้ประกอบ

1.  รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งใบสมัคร

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

3.  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามที่ปรากฏในแบบประวัติบุคคลฯ

4.  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และผลงานเชิงประจักษ์ในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 7015  หรือ 0 2140 6284

 

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลฯ    คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

เอกสารประกอบการสัมมนาคลินิกพลังงาน

กำหนดการ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป) คลิกที่นี่
เอกสารประกอบการประชุม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

ร่างคู่มือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ คลิกที่นี่
ร่างคู่มือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คลิกที่นี่

excel คำนวณระบบสูบน้ำฯ คลิกที่นี่

 

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน

เรื่องเดิม คลิกที่นี่

ประเด็น ป.ย.ป คลิกที่นี่

คำถาม ป.ย.ป คลิกที่นี่

 

การประชุมชี้แจงการขอข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่ต้องการจ้างงานในปีงบประมาณ 2564

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

ตัวอย่างแบบแจ้งตำแหน่งงาน Job Expo คลิกที่นี่

แบบฟอร์มแจ้งตำแหน่งงาน Job Expo คลิกที่นี่

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Music Video)

 

 

Credit : www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?

เพลง ตั้งธงไม่ทนโกง : https://www.youtube.com/watch?v=5rFiMtV0UM8

เพลง เหนื่อยที่จะยอม : https://www.youtube.com/watch?v=uIwxrHHObpQ

เพลง โอ…คนไทยเอย : https://www.youtube.com/watch?v=3xfb700-Hdo

เพลง ซื่อ ซื่อ : https://www.youtube.com/watch?v=6qnqWdXf9Co

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุมขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน หนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และวางรากฐานสู่อนาคต

“สุพัฒนพงษ์” ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน หนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และวางรากฐานสู่อนาคต
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน “สุพัฒนพงษ์” ประเดิมงานแรกร่วมประชุมเวิร์คช็อปเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” พร้อมประกาศเดินหน้านโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงที่สุด รวมถึงเกษตรกรและชุมชน
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้แนวทาง รวมไทยสร้างชาติ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคเศรษฐกิจที่แข็งแรง เช่น ภาคพลังงานที่จะสามารถเป็นตัวหลักดึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมบนฐานความเข้าใจเข้าถึงประชาชน โดยอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วน
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระดับโลกและประเทศไทย ซึ่งรวมถึงภาคพลังงานด้วย วิกฤตครั้งนี้จะยังไม่หายไปได้ในเร็ววัน แต่อาจจะมีวันสิ้นสุดใน 12-15 เดือนข้างหน้า สิ่งที่ภาครัฐรวมถึงกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการแล้วในช่วงที่ผ่านมาเป็นการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า เป็นมาตรการช่วยด้านรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะยังคงมีการดำเนินมาตรการลักษณะนี้
โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป ขณะเดียวกันก็จะต้องดำเนินมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยกลับคืนมาโดยเร็วและเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องมีการร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น กระทรวงพลังงานจึงได้จัดการประชุมเวิร์คช็อปขึ้นเพื่อรวมพลังในการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสาขาพลังงาน ในการกำหนดทิศทางและวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว
สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิระในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมถึงผู้บริหาร
จากภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านกิจการพลังงาน เพื่อสื่อสารถึงจุดมุ่งหมายและรายละเอียดในการจัดทำแผนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และกลับมานำเสนอแนวคิดและแผนงานในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยจากผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การถ่ายทอดข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 และตัวอย่างการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการร่วมจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดโดยมีการนำเสนอมุมมองคนรุ่นใหม่กับไอเดียช่วยเหลือประเทศชาติในยุคโควิดอีกด้วย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่า ในส่วนของการดำเนินนโยบายด้านพลังงานนั้น จะเน้นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงวางรากฐานเพื่ออนาคตด้านพลังงานของประเทศ โดยจะเน้นการลงมือทำให้สำเร็จ (Execution) ซึ่งได้มอบให้ผู้บริหารทำแผนระยะ 5 ปี ที่กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้ติดตามได้อย่างใกล้ชิด สำหรับโครงการที่ต่อเนื่องจะยังคงเดินหน้าต่อไป ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้มีรูปแบบการดำเนินโครงการที่สร้างความมั่นใจได้ว่าเกษตรกรหรือชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง มีความยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ E20 หรือ B10 ก็ต้องช่วยให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ และมีมาตรการป้องปรามการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มที่จะใช้ในภาคพลังงานได้อย่างรัดกุม รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นกลไกขับเคลื่อนก็ยังเดินหน้าต่อไป โดยเน้นหนักให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชน
Page 1 of 3
1 2 3