การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของส่วนราชการ

ที่มาของโครงการ

เรื่อง การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

  • กระทรวงพลังงาน

 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

  • คู่มือการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง กระทรวงนำร่อง

  • คู่มือการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 

  • แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)

 

  • สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

 

  • สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2560

  • การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

 

  • การดำเนินงานอื่นๆ

รายละเอียดการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดไฟล์