banner

“เอกสาร ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน”

ประชุมคณะทำงานพิเศษฯ ครั้งที่ 1 – 4  Click here

พ.ร.บ.แนวทางการปฏิรูปประเทศ 2560    Click here

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 2560    Click here

ประกาศ พน._22-2561_กลุ่ม ป.ย.ป.     Click here

ประกาศ พน._23-2561_รายชื่อกลุม ป.ย.ป.     Click here

ประกาศ พน._28-2561 คณะอนุทำงานขับเคลื่อนปฏิรูปพลังงาน    Click  here

ฟอร์ม1_รายละเอียดโครงการรายไตรมาส    Click  here

ฟอร์ม2_แบบคำของบประมาณแผ่นดิน    Click  here

ฟอร์ม3_แบบคำของบสัมมปทาน    Click  here

ฟอร์ม4_แบบคำของบกองทุนอนุรักษ์    Click  here

PPT_โครงการขอรับงบกองทุนอนุรักษ์   Click here

ฟอร์ม5_สนย.1-แบบติดตามผลโครงการปฏิรูป  Click here

จุลสาร_แผนปฏิรูปพลังงานย่อ  Click here

ฟอร์ม6-แบบติดตามผลแผนปฏิรูปปี 2562  Click here

แผนปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปพลังงาน ระยะ 5 ปี 2561-2565    Click  here

แผนปฏิการด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี 2561-2565  Click here