banner

แผนเตรียมพร้อม ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน

ข้อมูลทรัพยากรด้านเชื้อเพลิงและพลังงานที่เชื่อมโยงกับกรมการสรรพกำลังกลาโหม

1. ข้อมูลโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  คลิกที่นี่

2. ข้อมูลเขื่อนผลิตไฟฟ้า  คลิกที่นี่

3. ข้อมูลคลังน้ำมัน/ก๊าซ  คลิกที่นี่

4. ข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน/LPG/NGV  คลิกที่นี่

5. ข้อมูลด้านปิโตรเลียม

5.1 การสำรวจปิโตรเลียม  คลิกที่นี่  

5.2 การผลิตปิโตรเลียม  คลิกที่นี่  

5.3 การขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง  คลิกที่นี่  

5.4 ปริมาณสำรองปิโตรเลียม  คลิกที่นี่ 

5.5 โรงงานผลิตเอทานอล  คลิกที่นี่ 

5.6 ไบโอดีเซล  คลิกที่นี่