การตรวจราชการประจำปี

การตรวจราชการประจำปี 2564
การแบ่งเขตตรวจราชการ

คำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการ 2564

แผนการตรวจราชการประจำปี

คำสั่ง แผนการตรวจราชการ พน. ประจำปี 2564

รายงานผลการตรวจราชการ

รายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews)

ประมวลภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ประมวลภาพการตรวจราชการรอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน