ประกาศรับสมัครงาน

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร (ปฎิบัติงานส่วนกลาง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 56 อัตรา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 6 ธันวาคม 2562)
การนำรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพลังงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของ สป.พน. ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563
แบบคำขอโอนมาดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน