การประเมินผลการปฏิบัติการของส่วนราชตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักรัฐมนตรี

ระดับกระทรวง / กรม

ระบบนำเข้าข้อมูล

คู่มือ ระดับกระทรวง / กรม

ระดับสำนัก / กอง

ระบบนำเข้าข้อมูล

คู่มือ ระดับสำนัก / กอง

คู่มือการนำเข้าระบบตัวชี้วัด 2562

การติดตาม/ประเมินผล