banner

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.พน. ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือราชการ)

บันทึกเห็นชอบมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ

Download (PDF, 3.26MB)

บันทึกแจ้งเวียนมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ

Download (PDF, 1.38MB)