การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน

– รายงานผลตวามก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบ

– รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

– รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์ 1 | ไฟล์ 2