การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.พน.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม 1 กองตรวจราซการ ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ตอมเพล็กซ์ อาคาร ขี เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสั ทางระบบประชุมทางไกล(Microsoft Teams) โดยมี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธาน

 

  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม ปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน

– รายงานผลตวามก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบ

– รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

– รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์ 1 | ไฟล์ 2