banner

แนวทางการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาฯVDO วิธีใช้งานระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรคู่มือ&Driverขั้นตอนการลงทะเบียนระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร

 

Download (PDF, 3.15MB)

Download (PDF, 910KB)

Download (PDF, 3.04MB)

Download (PDF, 759KB)