แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน และจะนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

web-servey
Sending

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงพลังงานให้มีรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Update 14/07/2563

Download (PDF, 132KB)