กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 2nd Vietnam – Thailand Energy Forum  หรือการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ณ กระทรวงพลังงาน โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานร่วมกับ นายดัง หว่าง อัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเวทีการหารือและการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนภาคพลังงานของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุมครบถ้วนทุกสาขาพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ภาคไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและการให้บริการด้านพลังงาน

     ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวนโยบายการพัฒนาภาคพลังงานของทั้งประเทศ ซึ่งต่างให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้ครอบคลุม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การเร่งผลักดันโครงการด้านพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้านพลังงานพลังงานสะอาด รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาเชื้อเพลิงใหม่ๆแห่งอนาคต เช่น ไฮโดรเจน แอมโมเนีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานและพลังงานที่มีความยั่งยืนร่วมกันต่อไป