เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Sectorial CERT) ระหว่างภาคโทรคมนาคม และภาคพลังงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงาน ร่วมประชุมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และการสนับสนุนของสมาชิก สทค. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน

        สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานศูนย์ประสานฯ ระหว่างภาคโทรคมนาคมและภาคพลังงาน โดย สทค. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิกและองค์กรอื่น ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านพลังงาน (Energy CERT) ในการเป็นศูนย์กลางการประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพของการดำเนินมาตรการป้องกัน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งภาคโทรคมนาคมและภาคพลังงาน