วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม Town hall “พลังงาน โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต Zero Corruption” ณ ศูนย์บริการร่วม ชั้น 3 กระทรวงพลังงาน โดยมี นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พลังงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงาน ประมาณ 150 คน
     สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้นำไปปฏิบัติและปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างความโปร่งใสและนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป