เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 โดยในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อว่า “หลงรักพลังงาน” ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้จินตนาการในการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานที่ตัวผู้ประกวดเองได้เห็นหรือได้เข้าถึงการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ วันนี้ขอนำเสนอโฉมหน้าและภาพวาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ประเภท ซึ่งได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมตอนต้น
ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ
โรงเรียนบางแคเหนือ
ชื่อภาพ อนาคตพลังงานแห่งความสุข
แนวคิด
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ วัน พลังงานทดแทนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนกั้นน้ำ โซล่าเซลล์ แก๊สหุงต้มที่ได้จากก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนจากพืชชนิดต่างๆ ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้

รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมตอนปลาย/ปวช.
น.ส.ฉัพพรรณรังสี สุวรรณชาติ
โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
ชื่อภาพ มีไฟฟ้ามีความสุขมีความรักต่อพลังงาน
แนวคิด
พลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดความสุข ให้ความสว่าง ให้ความสะดวกกับทุกๆ อย่าง ที่ทำให้ชีวิตที่เคยยุ่งยากลำบากก็ค่อยๆ เริ่มดีขึ้น แต่เราควรจะใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เท่าที่จำเป็น ใช้อย่างทะนุถนอมและรักในพลังงานของเรา

รางวัลชนะเลิศระดับชั้นอุดมศึกษา / ปวส.
น.ส.วันวิสา หมายเขา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อภาพ พลังงานกับความผูกพัน
แนวคิด
พลังงานนั้นถูกสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมาอย่างยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างประโยชน์มากมายให้กับบุคคล ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็ล้วนแล้วจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ในการดำรงชีวิต

รางวัลชนะเลิศระดับประชาชนทั่วไป
นายบรรหาร ประมาณ
ชื่อภาพ ชุมชนพลังงาน
แนวคิด กลุ่มชุมชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานบนโลก ร่วมกันอนุรักษ์ใช้พลังงานให้ประหยัดและหันมาใช้พลังงานทางเลือก เพื่อปรับให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติอย่างยั่งยืน