พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566