วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ภายใต้กิจกรรมอบรม“การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ดังนี้
1. การทำงานในทุกภาคส่วนมีความสำคัญ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. กำชับให้พลังงานจังหวัดลงพื้นที่ไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านพลังงาน และร่วมมือกับส่วนกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนด้านพลังงานให้เกิดความมั่นคง เป็นธรรม และยั่งยืนภายในประเทศ
4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ประชาชนบางพื้นที่ยังขาดแคลนไฟฟ้า ดังนั้น การใช้พลังงานทดแทนจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ต่อไปในอนาคต