เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้หารือทวิภาคีร่วมกับนายกาน คิม ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างกันในหลากหลายสาขา อาทิ พลังงาน การจัดการน้ำ เกษตร/ปุ๋ยชีวภาพ การศึกษาวิจัย รวมถึงการขยายการเชื่อมโยงโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงาน ทั้งนี้ ฝ่ายสิงคโปร์ได้เสนอความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการซื้อขายพลังงานระดับทวิภาคี โดยฝ่ายไทยจะได้มีการนำเสนอแนวคิด/ข้อริเริ่มเพื่อเสนอให้ภาคธุรกิจเอกชนของสิงคโปร์ได้พิจารณาขยายฐานการลงทุนในธุรกิจ/อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมถึงจัดหาพลังงงานสะอาดให้กับธุรกิจ/อุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนต่อไป